Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΠΕΤΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΠΕΤΡΑΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΙΣΤΟΡΙΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΑΚΑΜΠΟΤΣΙΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΠΕΤΡΑΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΜΟΥΣΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΑΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Τρίτη
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΟΡΤΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΕΛΕΤΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΦΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΠΕΤΡΑΜΑΡΘΑΚΗΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΙΝΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗΜΗΝΟΓΛΟΥΠΕΤΡΑΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΠΕΤΡΑΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΑΡΘΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΙΝΑΚΗΠΕΤΡΑΜΑΚΑΟΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Τετάρτη
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑΦΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗΙΣΤΟΡΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΠΕΤΡΑΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΤΕΧΝΙΚΑΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΑΛΛΙΚΑΦΥΣΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΜΠΟΤΣΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΚΑΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΜΕΛΕΤΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΕΥΕΛΙΚΤΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΗΝΟΓΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Πέμπτη
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΠΕΤΡΑΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΕΤΡΑΔΙΝΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΩΡΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΠΕΤΡΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΜΗΝΟΓΛΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗΜΕΛΕΤΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΑΓΓΛΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΦΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΠΕΤΡΑΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΤΕΧΝΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΑΛΛΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΤΡΑΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΑΡΘΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΤΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΑΚΑΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΤΕΧΝΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΕΤΡΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Παρασκευή
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΘΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΑΔΙΝΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΜΠΟΤΣΙΟΥΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Β2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΦΥΣΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΑΡΘΑΚΗΠΕΤΡΑΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΙΝΑΚΗΠΕΤΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΑΓΓΛΙΚΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΙΝΑΚΗΟΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τρίτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τετάρτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Πέμπτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Παρασκευή ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή